Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
583/UBDT-CSDT 24/06/2016 V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ hợp thứ 11( tỉnh Bắc Kạn)
325/QĐ-UBDT 23/06/2016 Thành lập Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụkhoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 (Nhiệm vụ Từ điển)
324/QĐ-UBDT 23/06/2016 Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc bắt đầu từ năm 2017
79/BC-UBDT 22/06/2016 Công tác chỉ đạo, điều hành tuần 24 và chương trình công tác tuần thứ 25 của Lãnh đạo Ủy ban
602/UBDT-TCCB 22/06/2016 V/v thông báo kết quả thi nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên