Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
679/QĐ-UBDT 08/12/2016 Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư quy định về việc xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
1267/UBDT-TCCB 08/12/2016 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương
1266/UBDT-CSDT 08/12/2016 V/v điều chỉnh kế hoạch vốn vay thực hiện QĐ số 755/QĐ-TTg (gửi tỉnh Quảng Bình)
1268/UBDT-CSDT 08/12/2016 V/v: Góp ý dự thảo Thông tư (gửi các Bộ ngành)
1269/UBDT-CSDT 08/12/2016 V/v: Đăng tải dự thảo Thông tư (gửi Cổng TTĐT Chính phủ)

LIÊN KẾTTHỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: