Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
692/UBDT-TH 22/07/2016 Về việc rà soát cá nhân, tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia năm 2016 thuộc Chương trình Tây Bắc
693/UBDT-KHTC 22/07/2016 V/v Bổ sung kinh phí năm 2016 thực hiện QĐ 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
688/UBDT-CSDT 21/07/2016 V/v cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo xây dựng Nghị định
686/UBDT-CSDT 21/07/2016 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
689/UBDT-HTQT 21/07/2016 V/v mời lãnh đạo Ban dân tộc Hà Nội tham gia đoàn công tác cấp cao của UBDT tại Myanmar