03:03 PM 06/11/2015  Lượt xem: 2075
Gương điển hình tiên tiến phần bảy (Nghệ sỹ Nhân dân Y Brơm; Binh đoàn 15)

 02:45 PM 06/11/2015  Lượt xem: 3878
Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, Ban Biên tập xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh đẹp tại Đại hội:

 02:32 PM 06/11/2015  Lượt xem: 2120
Ngày 04/03/2010, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 05/TB-UBDT về việc chọn cử đại biểu đại biểu chính thức và hướng dẫn thủ tục khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.