Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện năm 2019

04:59 PM 20/04/2018 |   Lượt xem: 363 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-UBDT ngày 19/4/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, thực hiện từ năm 2019.

Hồ sơ xin gửi về Vụ Tổng hợp, trước 17h30 ngày 08/6/2018.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Chu Quốc Tú - Chuyên viên Vụ Tổng hợp, số điện thoại: 080.44299, hoặc truy cập Trang thông tin Hoạt động khoa học tại địa chỉ: http://hdkh.cema.gov.vn

Nội dung chi tiết tại đây