Báo cáo Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018

08:48 AM 15/10/2018 |   Lượt xem: 348 |   In bài viết | 

Chi tiết báo cáo số 148/BC-UBDT ngày 05/10/2018: xem tai đây