Vụ Địa phương I

02:13 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 7961 |   In bài viết | 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

 

 
Nguyễn Quang Đức
 Vụ trưởng
 
     

Tráng A Dương
Phó Vụ trưởng

Ma Thế Luận
Phó Vụ trưởng


 

(Xin bổ sung ảnh sau)
 

Phạm Thị Thúy Hà
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 240/QĐ-UBDT ngày 09/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương I