10:53 AM 06/12/2019  Lượt xem: 130

 01:59 PM 11/01/2019  Lượt xem: 7
Phim tài liệu chính luận bằng tiếng Kinh

 03:19 PM 08/01/2019  Lượt xem: 1519
Phim tài liệu chính luận bằng tiếng Tày, Nùng

 10:20 AM 07/01/2019  Lượt xem: 1545
Phim tài liệu chính luận bằng tiếng Mông