Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
400/KH-UBDT 23/04/2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
402/UBDT-PC 23/04/2019 V/v góp ý kiến vào dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
229/QĐ-UBDT 23/04/2019 Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Ủy ban Dân tộc
47/BC-UBDT 23/04/2019 Báo cáo Danh sách và tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg và kỷ luật công chức, viên chức năm 2018
48/BC-UBDT 23/04/2019 Báo cáo Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội năm 2018 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019(phát hành kèm theo Báo cáo số 07/BC-UBDT ngày 22/01/2019 của Ủy ban Dân tộc)

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: