Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1390/UBDT-KHTC 13/11/2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1390/UBDT-KHTC 13/11/2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1392/UBDT-KHTC 13/11/2019 V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 328/2016/TT-BTC
1393/UBDT-KHTC 13/11/2019 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC
1393/UBDT-KHTC 13/11/2019 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: