Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/QĐ-UBDT 22/01/2021 V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện mội trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
87/UBDT-CSDT 22/01/2021 V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
88/UBDT-CSDT 22/01/2021 V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
89/UBDT-CSDT 22/01/2021 V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (tỉnh Bình Định)
90/UBDT-CSDT 22/01/2021 V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (tỉnh Nghệ An)

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: