Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
126/GM-UBDT 14/12/2018 Dự họp rà soát, hệ thống hóa văn bản về lĩnh vực công tác dân tộc kỳ 2014-2018
127/GM-UBDT 14/12/2018 Dự họp rà soát, hệ thống hóa văn bản về lĩnh vực công tác dân tộc kỳ 2014-2018
256/BC-VP 14/12/2018 Công tác chỉ đạo điều hành tuần 50 (từ ngày 10 đến ngày 14/12/2018)
26/TT-UBDT 13/12/2018 Tờ trình Phê duyệt đề án "Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng CCVC người DTTS công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi"
125/GM-UBDT 13/12/2018 Chủ trì Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: