Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1398/UBDT-TCCB 16/11/2018 V/v góp ý Dự thảo Quyết định, Tờ trình và “Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng CCVC người DTTS công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi”
1397/UBDT-TH 16/11/2018 V/v kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ bắt đầu thực hiện năm 2018 thuộc Chương trình CTDT/16-20
1402/UBDT-CSDT 16/11/2018 V/v góp ý đề án Hệ thống CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long
1405/UBDT-CSDT 16/11/2018 về việc hỗ trợ kinh phí sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số
1384/UBDT-PC 15/11/2018 V/v góp ý về danh mục VBQPPL thực hiện pháp điển

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: