03:19 PM 15/01/2019  Lượt xem: 27
Ngày 05/01/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban-Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương HSSV DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018 đã chủ trì cuộc họp tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Lễ Tuyên dương. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh-Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương và đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ Tuyên dương.

 10:53 AM 10/01/2019  Lượt xem: 41
Ngày 17/12/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì họp Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến chỉ đạo, góp ý đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm và một số công việc có liên quan của Chương trình CTDT/16-20. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Vụ Tổng hợp, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Chương trình CTDT/16-20.

 09:45 AM 26/12/2018  Lượt xem: 78
Ngày 21/12/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 51 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 52. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Y Thông; Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

 09:33 AM 19/12/2018  Lượt xem: 63
Ngày 14/12/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 50. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo các vụ, đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Dân tộc thiểu số, Tuyên truyền, Địa phương I, Học viện Dân tộc, Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy, Văn phòng Ủy ban, Ban Quản lý DAĐT CNXD, Chánh Văn phòng Chương trình CTDT/16-20.

 03:33 PM 17/12/2018  Lượt xem: 56
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tuần 50 (Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018)

 10:49 AM 09/11/2018  Lượt xem: 185
Ngày 02/11/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban; Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy. Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Tổng hợp báo cáo công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018; ý kiến phát biểu của các đồng chí trong cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau: