03:04 PM 15/05/2018  Lượt xem: 1196
Theo cam kết với Nhà tài trợ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và các đơn vị có liên quan đã xây dựng dự thảo Sổ tay hướng thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” vay vốn WB.

 09:24 PM 16/04/2018  Lượt xem: 4292
Thực hiện Kế hoạch công tác, Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư về công tác pháp chế, bao gồm:

 01:58 PM 04/04/2018  Lượt xem: 261
Nhà khách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) thông báo mời thầu gói thầu: Thuê Khách sạn và liên kết hợp tác phục vụ hoạt động của Nhà khách Dân tộc.

 04:45 PM 03/04/2018  Lượt xem: 1664

 09:12 AM 30/03/2018  Lượt xem: 835
Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBDT ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018; Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018.

 07:46 AM 30/03/2018  Lượt xem: 274
Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 và 2020, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Thành viên Hội đồng Khoa học, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban triển khai thực hiện đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2019 và 2020.
Nội dung đang được cập nhật...