LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 12/2/2018 đến 23/2/2018)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(12/2)

 

         

Thứ Ba
(13/2)

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
(14/2)

 

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Trực Lãnh đạo Ủy ban trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ( từ ngày 14/2 đến 20/2/2018)

Văn phòng Ủy ban

 

Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc

Thứ Năm
(15/2)

           

Thứ Sáu
(16/2)

           

Thứ Bẩy
(17/2)

           

Chủ Nhật
(18/2)

 

 

 

 

 

 

Thứ Hai
(19/2)

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba
(20/2)

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư
(21/2)

9h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đầu xuân Mậu Tuất 2018

Văn phòng UB, Công đoàn, Đoàn Thanh niên

Theo Thông báo số 19/TB-UBDT

Hội trường nhà C

Thứ Năm
(22/2)

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
(23/2)

8h00

BT, CN
Đỗ Văn Chiến

- Hội ý Lãnh đạo Ủy ban;

- Nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Văn phòng UB, Vụ Tổng hợp

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch -Tài chính, Tổng hợp;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng Hành chính -Thư ký.

Phòng họp nhà D

Thứ Bảy
(24/2)

8h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Dự Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" tại Làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam

 

 

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 12/2/2018 đến 16/2/2018)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(12/2)

Thứ 3
(13/2)

Thứ 4
(14/2)

Thứ 5
(15/2)

Thứ 6
(16/2)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
         
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
         
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
         
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

 

 

 

 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

 

 

 

 

 

Phó Tránh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

 

 

 

 

 

Phó Tránh Thanh tra
Trần Phi Trường

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Trực Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Trực Tết Nguyên Đán

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

 

 

 

 

 

VỤ TUYÊN TRUYỀN (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

 

 

 

 

 

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

 

     

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

 

     

 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng:Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Trực cơ quan

Nghỉ Tết Nguyên Đán

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng:Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Trực cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng:Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc Trực cơ quan Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

- Sáng: Chủ trì họp cơ quan: Triển khai một số văn bản của UBDT về tổ chức trực, nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Trực Tết Nguyên Đán

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

- Sáng: Dự họp cơ quan

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Trực Tết Nguyên Đán

Trực Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ
Nghỉ phép năm Nghỉ phép năm Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

 

 

 

 

 

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

       

 

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

         

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Chủ trì họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Trực tết Trực tết

HỌC VIỆN DÂN TỘC (đang chờ cập nhật)

Quyền Giám đốc
Trần Trung

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Trực Cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán Nghỉ Tết Nguyên đán

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

Nghỉ Tết Nguyên đán

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung

Nghỉ tết Mậu Tuất 2018 Nghỉ tết Mậu Tuất 2018

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban NKDT (Trưởng, phó các đơn vị)

Giải quyết công việc

Nghỉ tết Nguyên đán

Nghỉ tết Nguyên đán

Nghỉ tết Nguyên đán

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban NKDT (Trưởng, phó các đơn vị)

Giải quyết công việc

Nghỉ tết Nguyên đán

Nghỉ tết Nguyên đán

Nghỉ tết Nguyên đán

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban NKDT (Trưởng, phó các đơn vị)

Giải quyết công việc

Nghỉ tết Nguyên đán

Nghỉ tết Nguyên đán Nghỉ tết Nguyên đán