LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 11/02/2019 đến 15/02/2019)

06:56 PM 10/02/2019 |   Lượt xem: 1596 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(11/02)

Thứ 3
(12/02)

Thứ 4
(13/02)

Thứ 5
(14/02)

Thứ 6
(15/02)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp lãnh đạo vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp lãnh đạo vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp lãnh đạo vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp lãnh đạo vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

       

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tổ công tác xác minh tố cáo Học viện Dân tộc

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

- 9h00: Tham dự gặp mặt  nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Họp xây dựng kế hoạch công tác năm 2019

Thành phần: Tập thể cấp ủy LĐ Văn phòng; Trưởng các phòng; Tập thể phòng HCTK; Đ/c Trang Phòng KSTTHC

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h30: Họp Ban chấp hành ĐBBP Văn phòng

Thành phần: Các đ/c ủy viên Ban chấp hành; Tổ giúp việc ĐBBP Văn phòng

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 8h00-9h30: Tham dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

- 9h00: Tham dự gặp mặt  nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Họp xây dựng kế hoạch công tác năm 2019

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

- 9h00: Tham dự gặp mặt  nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Họp xây dựng kế hoạch công tác năm 2019

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Tham dự họp thông qua đề cương Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00-9h30: Tham dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

- 9h00: Tham dự gặp mặt  nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Họp xây dựng kế hoạch công tác năm 2019

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 8h00-9h30: Tham dự hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan. Họp Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

 

 

 

 

 

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

 

 

 

   

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

 

     

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

 

       

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

 

       

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

 

       

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

 

 

 

 

 

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

 

 

 

 

 

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

 

 

 

 

 

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

       

 

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

         

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

 

 

 

   

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

         
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

 

       

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 9h00: Dự Buổi gặp mặt của BT, CN nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

- 9h00: Chủ trì Buổi gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại HVDT

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Chủ trì họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 9h00: Dự Buổi gặp mặt của BT, CN nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

- 9h00: Dự Buổi gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại HVDT

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Dự Buổi gặp mặt của BT, CN nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp triển khai đề án CNTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Ban QLDA CNTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Dự Buổi gặp mặt của BT, CN nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Dự Buổi gặp mặt của BT, CN nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Dự Buổi gặp mặt của BT, CN nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

 

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

 

 

 

 

 

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

 

 

 

   

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

 

 

 

   
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

 

 

 

 

 

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

 

 

 

   

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

 

       

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

 

       

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên