LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 14/01/2019 đến 18/01/2019)

09:29 AM 11/01/2019 |   Lượt xem: 1505 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(14/1)

Thứ 3
(15/1)

Thứ 4
(16/1)

Thứ 5
(17/1)

Thứ 6
(18/1)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc với ngân hàng ADB Làm việc với ngân hàng ADB Làm việc với ngân hàng ADB
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

- Chiều: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBDT năm 2018
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của UBDT

- Chiều: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBDT năm 2018
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của UBDT

- Chiều: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBDT năm 2018
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của UBDT

- Chiều: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBDT năm 2018
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Họp tại Bộ Ngoại Giao

Chiều: Họp về Khởi nghiệp nông dân tại Đài VTC

Sáng: Họp Tổng kết UBDT

Chiều: Tham dự Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức UBDT

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Tham dự Hội nghị tại UBDT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Chuẩn bị hồ sơ CERD

Chuẩn bị nội dung đối thoại UPR tại LHQ

Chuẩn bị nội dung đối thoại UPR tại LHQ

Chuẩn bị nội dung đối thoại UPR tại LHQ

Chuẩn bị nội dung đối thoại UPR tại LHQ

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Nghỉ Phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tổng kết năm 2018

Chiều: Họp đại hội CBCC

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp với BT, CN theo lịch

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tổng kết năm 2018

Chiều: Họp đại hội CBCC

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp với BT, CN theo lịch

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tổng kết năm 2018

Chiều: Họp đại hội CBCC

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp với BT, CN theo lịch

Chiều: Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 15h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị 02 hội nghị: Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ủy ban Dân tộc; Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng phòng: KTTV, Trưởng, phó các phòng: QTBV, HCTK và Đ/c Hiền PTP VTTL

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 8hh00:  Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 13h30: Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với các cơ quan liên quan

Địa điểm: Phòng họp Tân Trào, tầng 02, Tòa nhà Quốc hội

- 9h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận Văn phòng

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

- 15h00 Họp về Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030
Địa điểm: Hội trường nhà C

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 15h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị 02 hội nghị: Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ủy ban Dân tộc; Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

- 8hh00:  Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 13h30: Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Địa điểm: Hội trường nhà C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Dự họp xét cử công chức đi học lớp cao cấp chính trị năm 2019

Địa điểm: Phòng họp nhà D

- 8hh00: Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 13h30: Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với các cơ quan liên quan

Địa điểm: Phòng họp Tân Trào, tầng 02, Tòa nhà Quốc hội

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Tham dự buổi làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Thanh tra Ủy ban

Địa điểm: Phòng họp nhà D

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Họp với phòng HCTK

- 15h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị 02 hội nghị: Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ủy ban Dân tộc; Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

- 8hh00:  Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ủy ban Dân tộc
Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với các cơ quan liên quan

Địa điểm: Phòng họp Tân Trào, tầng 02, Tòa nhà Quốc hội

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 13h30 Dự Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Địa điểm: Phòng họp Chính phủ, tầng 2, trụ sở Văn phòng Chính phủ

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự họp Tổng kết năm của UB

Chiều: Dự Hội nghị  đại biểu CBCCVC năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan. Họp Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự họp Tổng kết năm của UB

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Kiểm tra tiến độ các đề tài của CT 16-20

Sáng: Dự họp Tổng kết năm của UB

Chiều: Kiểm tra tiến độ các đề tài của CT 16-20

Kiểm tra tiến độ các đề tài của CT 16-20 Kiểm tra tiến độ các đề tài của CT 16-20 Kiểm tra tiến độ các đề tài của CT 16-20

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự họp Tổng kết năm của UB

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Hội đồng nghiêm thu dự án BVMT 2017-2018

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

 

 

 

 

 

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự  Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2018 (Qua trực tuyến UBDT)

Chiều: Dự Hội nghị Đại biểu, CBCC, VC, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018(Qua trực tuyến UBDT)

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đi chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự  Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2018 (Qua trực tuyến UBDT)

Chiều: Dự Hội nghị Đại biểu, CBCC, VC, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018(Qua trực tuyến UBDT)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự  Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2018 (Qua trực tuyến UBDT)

Chiều: Dự Hội nghị Đại biểu, CBCC, VC, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018(Qua trực tuyến UBDT)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự  Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2018 (Qua trực tuyến UBDT)

Chiều: Dự Hội nghị Đại biểu, CBCC, VC, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018(Qua trực tuyến UBDT)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 (trực tuyến)

Chiều: Dự Hội nghị CB, CC, VC năm 2018 (trực tuyến)

Chỉ đạo phối hợp đăng ký học bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo Thông báo của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

Chỉ đạo Báo cáo tuần 03

Tiếp Đoàn Chương trình 135 của tỉnh Đăk Lăk học tập kinh nghiệm một số địa phương khu vực Tây Nam bộ

Chỉ đạo hoàn thiện văn bản theo chỉ đạo

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự họp giao ban tuần;

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 (trực tuyến)

Chiều: Dự Hội nghị CB, CC, VC năm 2018 (trực tuyến)

Làm việc tại cơ quan

Tiếp Đoàn Chương trình 135 của tỉnh Đăk Lăk học tập kinh nghiệm một số địa phương khu vực Tây Nam bộ

Làm việc tại cơ quan

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBDT năm 2018

Tham dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với Bộ Công an, UBDT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 03

14h00: Nghe báo cáo về dự kiến kế hoạch; dự toán chi quỹ tiền lương, chi hoạt động bộ máy

8h00: Dự Hội nghị tổng kết CTDT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của UBDT

14h00: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBDT

8h30: Nghe báo cáo về thực hiện KL thanh tra Đề tài cấp tỉnh của Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng

14h00: Dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa HĐ Dân tộc của Quốc hội với Bộ Công an, UBDT và Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng tại Phòng họp Tân Trào

8h30: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng năm 2018 và kế hoạch CTBD năm 2019 của HVDT; thông qua dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án 771 của UBDT

14h00: Chủ trì họp Hội đồng thi đua, khen thưởng HVDT

8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng uỷ cq UBDT

14h00: Đại diện cq chủ trì dự họp với Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án BVMT do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải làm chủ nhiệm

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Hội ý công tác tuần 03

Chiều: Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của UBDT

14h00: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBDT

Làm việc tại cơ quan

8h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng năm 2018 và kế hoạch CTBD năm 2019 của HVDT; thông qua dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án 771 của UBDT

14h00: Dự họp Hội đồng thi đua, khen thưởng HVDT

Làm việc tại cơ quan

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Họp Ban QLDA CNTT

Sáng: Dự họp Tổng kết năm của UB

Chiều: Dự Hội nghị  đại biểu CBCCVC năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự họp Tổng kết năm của UB

Chiều: Dự Hội nghị  đại biểu CBCCVC năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự họp Tổng kết năm của UB

Chiều: Dự Hội nghị  đại biểu CBCCVC năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự họp Tổng kết năm của UB

Chiều: Dự Hội nghị  đại biểu CBCCVC năm 2018

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Chủ trì Hội nghị CCVC, NLĐ cơ quan UBDT 2018

Sáng: Làm việc với khối nội dung

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Tham dự Hội nghị CCVC, NLĐ cơ quan UBDT 2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

 

 

 

   

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

13h30: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018 (Hội trường C – UBDT)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 (Hội trường C, UBDT)

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

13h30: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018 (Hội trường C – UBDT)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 (Hội trường C, UBDT)

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

13h30: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018 (Hội trường C – UBDT)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn