LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 21/01/2019 đến 25/01/2019)

09:44 AM 18/01/2019 |   Lượt xem: 1414 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(21/1)

Thứ 3
(22/1)

Thứ 4
(23/1)

Thứ 5
(24/1)

Thứ 6
(25/1)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Làm việc tại cơ quan

Sáng :Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp thông qua đề cương một số đề án của UBDT
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp thông qua đề cương một số đề án của UBDT
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Dự họp Thông qua dự thảo Đề cương và KH chi tiết thực hiện 02 Đề án: Tổng thể đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện ĐBKK giai đoạn 2021 - 2030; Xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng DTTS MN

Dự họp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tại Bộ Tư pháp

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Đi học

Dự họp với Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam

Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Bộ Tư pháp

Dự Lễ gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc

Đi học

Đi học

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Họp tổng kết mạng lưới khởi nghiệp tại Bộ KHCN

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Họp với đại diện Ngân hàng Liên Việt

Chiều: Tháp tùng LĐ UB đi chúc Tết Bắc Giang

Tháp tùng LĐ UB đi chúc Tết Bắc Giang

Tháp tùng LĐ UB đi chúc Tết Bắc Giang

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Đi công tác Thụy Sỹ

Đi công tác Thụy Sỹ

Đi công tác Thụy Sỹ

Đi công tác Thụy Sỹ

Đi công tác Thụy Sỹ

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Sáng: Họp tổng kết Ban Nội chính TW

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp gặp mặt cán bộ hưu trí UBDT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 8h:30: Tham dự Gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc
Địa điểm: Hội trường nhà C

- 14h00: Dự hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg và triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn"
Địa điểm: Hội trường nhà C

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 15h: Họp triển khai nhiệm vụ trước và sau Tết Nguyên đán
Thành phần: Tập thể LĐ Văn phòng; Trưởng các phòng: QTBV, KTTV, Đội xe; tập thể Phòng HCTK, các Phó TP QTBV, Đ/c Trang Phòng KSTTHC.

Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 15h: Họp triển khai nhiệm vụ trước và sau Tết Nguyên đán

Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Dự họp Thông qua dự thảo Đề cương và KH chi tiết thực hiện 02 Đề án: Tổng thể đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện ĐBKK giai đoạn 2021 - 2030; Xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng DTTS MN
Địa điểm: Hội trường nhà C

- 8h:30: Tham dự Gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc
Địa điểm: Hội trường nhà C

- 14h00: Dự hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg và triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn"
Địa điểm: Hội trường nhà C

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 15h: Họp triển khai nhiệm vụ trước và sau Tết Nguyên đán
Địa điểm: Phòng họp nhà B

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00 Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ  năm 2019 của Học viện Dân tộc
Địa điểm: Học viện Dân tộc

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Dự họp thông qua dự thảo Đề cương và KH chi tiết thực hiện 02 Đề án: Tổng thể đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện ĐBKK giai đoạn 2021 - 2030; Xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng DTTS MN
Địa điểm: Hội trường nhà C

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 15h: Họp triển khai nhiệm vụ trước và sau Tết Nguyên đán
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan. Họp Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Kiểm tra tiến độ các đề tài của CT 16-20 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: (dự kiến) Họp Hội đồng nghiêm thu dự án ĐTCB 2017-2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi thăm, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS nghèo, chính sách tại tỉnh Gia Lai

Đi thăm, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS nghèo, chính sách tại tỉnh Gia Lai

Tiếp tục công tác tại tỉnh Gia Lai

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Tham gia cùng đoàn Lãnh đạo Ủy ban đi thăm, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS tại các tỉnh: Đắk Nông

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Tham gia cùng đoàn Lãnh đạo Ủy ban đi thăm, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS tại các tỉnh: Phú Yên Tham gia cùng đoàn Lãnh đạo Ủy ban đi thăm, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS tại các tỉnh: Đắk Lắk, Phú Yên Tham gia cùng đoàn Lãnh đạo Ủy ban đi thăm, chúc Tết một số hộ đồng bào DTTS tại các tỉnh: Đắk Lắk, Phú Yên

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Tham gia Đoàn Lãnh đạo UBDT thăm, chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại tỉnh Trà Vinh, TP. Cần Thơ; gặp mặt, chúc tết cán bộ hưu trí, CC, NLĐ Vụ ĐP III

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 01/2019

Trưởng Đoàn đi thăm, chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại tỉnh Sóc Trăng (theo Quyết định phê duyệt)

Chỉ đạo Báo cáo tổng kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018;

Chỉ đạo Báo cáo tuần 04

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo công tác dân tộc tháng 01/2019 của Vụ

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu;

Trưởng Đoàn đi thăm, chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại tỉnh Bạc Liêu (theo Quyết định phê duyệt)

Trưởng Đoàn đi thăm, chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại tỉnh Cà Mau (theo Quyết định phê duyệt)

Chỉ đạo phòng Địa bàn Báo cáo công tác dân tộc tháng 01/2019 của Vụ

Làm việc tại cơ quan

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 04

- 14h00: Họp Chi bộ khối phòng số 1

- 8h30: Chủ trì họp triển khai kết luận của BT, CN tại Hội thảo Đề án 771; thông qua dự thảo văn bản của UBDT hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án 771

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2018 của HVDT

- 14h00: Chủ trì họp Đảng uỷ (mở rộng) định kỳ tháng 01; họp liên tịch về công tác cán bộ

- 8h30: Dự Lễ ra mắt Chi hội Nhà báo Tạp chí Nghiên cứu dân tộc và Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí NCDT lần I, nhiệm kỳ 2018-2021

- 14h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Hội đồng HVDT

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

 - 14h00: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện và Đảng bộ Học viện

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Hội ý công tác tuần 04

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Họp triển khai kết luận của BT, CN tại Hội thảo Đề án 771; thông qua dự thảo văn bản của UBDT hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án 771

- 14h00: Chủ trì họp Hội đồng xác định kết quả thực hiện định mức lao động năm 2018 của giảng viên HVDT

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2018 của HVDT

- 14h00: Dự họp Đảng uỷ (mở rộng) định kỳ tháng 01; họp liên tịch về công tác cán bộ

- 8h30: Dự Lễ ra mắt Chi hội Nhà báo Tạp chí Nghiên cứu dân tộc và Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí NCDT lần I, nhiệm kỳ 2018-2021

- 14h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Hội đồng HVDT

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện và Đảng bộ Học viện

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Ban Quản lý dự án CNTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00:  Dự Hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg và triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS & MN, vùng đặc biệt khó khăn"

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc với khối nội dung

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Gặp mặt các cụ Hưu UBDT.

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự

8h30: Làm việc với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

8h30: Dự buổi Gặp mặt cán bộ hưu trí của Ủy ban Dân tộc nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi năm 2019. (Hội trường Nhà C - UBDT)

Làm việc tại cơ quan

9h00: Dự buổi Gặp mặt cán bộ hưu trí của Nhà khách Dân tộc nhân dịp đón Xuân  Kỷ Hợi năm 2019

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

8h30: Làm việc với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

9h00: Dự buổi Gặp mặt cán bộ hưu trí của Nhà khách Dân tộc nhân dịp đón Xuân  Kỷ Hợi năm 2019

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

8h30: Làm việc với Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

9h00: Dự buổi Gặp mặt cán bộ hưu trí của Nhà khách Dân tộc nhân dịp đón Xuân  Kỷ Hợi năm 2019
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn