LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 28/01/2019 đến 01/02/2019)

10:25 AM 25/01/2019 |   Lượt xem: 1487 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(28/12)

Thứ 3
(29/1)

Thứ 4
(30/1)

Thứ 5
(31/1)

Thứ 6
(01/2)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan 

Dự Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng KH & CN UBDT

Làm việc tại cơ quan 

Làm việc tại cơ quan 

Làm việc tại cơ quan 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Làm việc tại cơ quan 

Chỉ đạo hoàn thiện Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

Làm việc tại cơ quan 

Làm việc tại cơ quan 

Làm việc tại cơ quan 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Làm việc tại cơ quan 

Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Tiếp đại sứ Ai Len

Chiếu: Tham dự Hội thảo của Hội đồng Khoa học UBDT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Đi công tác tại Hòa Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

 

 

 

 

 

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

 

 

 

 

 
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
         

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

 

 

 

   

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 17h30: Dự buổi gặp mặt Báo Dân tộc và Phát triển

Địa điểm: Khách sạn Khăn Quàng đỏ, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Họp lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban

Thành phần: Lãnh đạo, cấp ủy Văn phòng; Trưởng các phòng, đơn vị: KTTV, QTBV, Đội xe.

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 14h00: Họp Lãnh đạo, cấp ủy Văn phòng thông qua kế hoạch công tác năm 2019 của Văn phòng Ủy ban

Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Họp lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 14h00: Họp thông qua kế hoạch công tác năm 2019 của Văn phòng Ủy ban

Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm việc tại cơ quan

- 10h00: Tham dự tiếp Đại sứ Ireland tại Việt Nam

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Họp lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 14h00: Họp thông qua kế hoạch công tác năm 2019 của Văn phòng Ủy ban

Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Họp lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 14h00: Họp thông qua kế hoạch công tác năm 2019 của Văn phòng Ủy ban

Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
         

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

 

 

 

 

 

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc

Chiều: Giải quyết công việc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Làm việc tại cơ quan

Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa là người dân tộc thiểu số tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm, chúc tết các đơn vị và hộ đồng bào DTTS nghèo tại tỉnh Phú Yên

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Phối hợp hoàn thiện thủ tục đề nghị tiếp nhận, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ theo công văn số 25/TCCB của Vụ Tổ chức Cán bộ

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao năm 2019 trình LĐUB

Chủ trì họp Chi bộ, Cơ quan tháng 01/2019

Chỉ đạo Báo cáo tuần 05

Chủ trì triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBDT về việc bố trí cho công chức, người lao động nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi; p/c trực lãnh đạo, bảo vệ cơ quan trong thời gian nghỉ tết theo lịch đã phân công

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Chỉ đạo Báo cáo Tổng kết 09 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh (Công văn số 27/PC ngày 18/01/2019)

Làm việc tại cơ quan

Dự họp Chi bộ, Cơ quan tháng 01/2019

Làm việc tại cơ quan

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

Sáng: Tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo UBDT chúc Tết tại tỉnh Hòa Bình

15h00: Nghe báo cáo về tổng hợp kết quả giải ngân công tác bồi dưỡng năm 2018

7h30: Dự Buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với đại biểu trí thức, nhà khoa học nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

14h00: Họp tại Viện Khoa học Giáo dục VN, Bộ GD&ĐT

9h00: Họp với Tổ xác minh UBDT

14h00: Tiếp dân định kỳ tháng 01

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 05

15h00: Họp báo cáo về tổng hợp kết quả giải ngân công tác bồi dưỡng năm 2018

8h00: Dự Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng KHCN UBDT

14h00: Chủ trì họp thông qua dự thảo văn bản của UBDT hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện QĐ 771 của TTg CP

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp tại Học viện CTQG HCM

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Đi chúc tết Tỉnh Hòa Bình

Sáng : Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc.

Chiều : Họp CBCC TTTT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc với khối nội dung

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự).

17h30: Dự buổi Gặp mặt nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Tầng 5, Nhà A - Hội trường Tây Hồ 2 - Khách sạn Khăn Quàng Đỏ

8h00: Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc.

Hội trường Nhà C - UBDT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn