DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ỦY BAN DÂN TỘC


Người sử dụng
Điện thoại
Địa chỉ cơ quan
LÃNH ĐẠO ỦY BAN
 
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
 
VỤ PHÁP CHẾ
 
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 
THANH TRA
 
VĂN PHÒNG
 
VỤ TỔNG HỢP
 
VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
 
VỤ TUYÊN TRUYỀN
 
VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ
 
VỤ ĐỊA PHƯƠNG I
 
VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
 
VỤ ĐỊA PHƯƠNG III
 
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135
 
VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG
 
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
 
HỌC VIỆN DÂN TỘC
 
TRUNG TÂM THÔNG TIN
 
BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN
 
TẠP CHÍ DÂN TỘC
 
NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
 
CÔNG TY MILACO
 
LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: