03:04 PM 15/05/2018  Lượt xem: 3654
Theo cam kết với Nhà tài trợ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và các đơn vị có liên quan đã xây dựng dự thảo Sổ tay hướng thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” vay vốn WB.

 09:24 PM 16/04/2018  Lượt xem: 122809
Thực hiện Kế hoạch công tác, Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư về công tác pháp chế, bao gồm:

 01:58 PM 04/04/2018  Lượt xem: 1607
Nhà khách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) thông báo mời thầu gói thầu: Thuê Khách sạn và liên kết hợp tác phục vụ hoạt động của Nhà khách Dân tộc.

 04:45 PM 03/04/2018  Lượt xem: 4955

 09:12 AM 30/03/2018  Lượt xem: 2234
Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBDT ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018; Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018.

 07:46 AM 30/03/2018  Lượt xem: 1523
Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 và 2020, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Thành viên Hội đồng Khoa học, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban triển khai thực hiện đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2019 và 2020.

 08:55 PM 19/03/2018  Lượt xem: 16861
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn.