05:27 PM 11/04/2023  Lượt xem: 22892
Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban Dân tộc đã triển khai xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

 09:07 PM 06/04/2023  Lượt xem: 3179
Vụ Tổng hợp (UBDT) thông báo giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2023 như sau:

 08:16 PM 19/01/2023  Lượt xem: 5663

 08:44 PM 31/12/2022  Lượt xem: 7422
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.