01:58 PM 04/04/2018  Lượt xem: 1352
Nhà khách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) thông báo mời thầu gói thầu: Thuê Khách sạn và liên kết hợp tác phục vụ hoạt động của Nhà khách Dân tộc.

 04:45 PM 03/04/2018  Lượt xem: 4449

 09:12 AM 30/03/2018  Lượt xem: 2000
Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBDT ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018; Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018.

 07:46 AM 30/03/2018  Lượt xem: 1242
Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 và 2020, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Thành viên Hội đồng Khoa học, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban triển khai thực hiện đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2019 và 2020.

 08:55 PM 19/03/2018  Lượt xem: 8806
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn.

 08:23 AM 12/03/2018  Lượt xem: 3766
Căn cứ các văn bản hướng dẫn, thực hiện Kế hoạch xét tuyển, Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Tạp chí Dân tộc thông báo nhu cầu xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018, cụ thể như sau: