01:45 PM 25/04/2019  Lượt xem: 21281
Hiện nay, Cơ quan làm công tác dân tộc một số tỉnh, thành phố có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự. Để đảm bảo thuận tiện cho việc liên hệ công tác, Trung tâm Thông tin (Ủy ban Dân tộc) đề nghị Cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin mới nhất để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

 05:34 PM 19/04/2019  Lượt xem: 21070
Nhằm đảm bảo an toàn cho việc truy suất dữ liệu thư điện tử của người dùng và giảm tải dung lượng cho hệ thống thư điện tử của Ủy ban Dân tộc, Trung tâm Thông tin khuyến nghị người dùng:

 04:54 PM 08/04/2019  Lượt xem: 94152
Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo lần 4 Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

 10:40 AM 27/03/2019  Lượt xem: 164953
Trên cơ sở báo cáo, rà soát của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ quy định tài Điều 1, Quyết định 1010/QĐ-TTg, Ủy ban Dân tộc thông báo Danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn như sau:

 01:43 PM 21/02/2019  Lượt xem: 1171
Theo thông tin từ Bkav, đang có một chiến dịch tấn công nhằm vào các máy chủ tại Việt Nam. Tất cả các máy chủ tại Việt Nam đang mở cổng Remote Desktop đều là mục tiêu tấn công của hacker. Hình thức tấn công là dò mật khẩu quản trị trên các máy chủ.

 04:30 PM 30/10/2018  Lượt xem: 1514
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ thu thập dữ liệu về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc phục vụ cho việc xây dựng, hoạch định chính sách dân tộc.