02:49 PM 29/08/2023  Lượt xem: 6134
Căn cứ Kế hoạch số 1489/KH-UBDT ngày 23/8/2023 của Ủy ban Dân tộc về tiếp nhận công chức, viên chức năm 2023 của Ủy ban Dân tộc. Ủy ban Dân tộc thông báo về việc tiếp nhận công chức năm 2023.