02:35 PM 04/06/2021  Lượt xem: 4350
Hồ sơ xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 kèm Công văn số 685/UBDT-DTTS ngày 02/6/2021 của Uỷ ban Dân tộc.

 06:33 PM 12/05/2021  Lượt xem: 10751
Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

 03:57 PM 07/05/2021  Lượt xem: 2865
Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-UBDT ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Có danh mục nhiệm vụ kèm theo).

 02:07 PM 03/05/2021  Lượt xem: 3572
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban, đề nghị Lãnh đạo các vụ, đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động một số nội dung sau:

 10:30 AM 29/04/2021  Lượt xem: 15523
Hồ sơ chi tiết các địa phương gửi Ủy ban Dân tộc: