04:54 PM 08/04/2019  Lượt xem: 80485
Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo lần 4 Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

 10:40 AM 27/03/2019  Lượt xem: 107335
Trên cơ sở báo cáo, rà soát của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ quy định tài Điều 1, Quyết định 1010/QĐ-TTg, Ủy ban Dân tộc thông báo Danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn như sau:

 01:43 PM 21/02/2019  Lượt xem: 882
Theo thông tin từ Bkav, đang có một chiến dịch tấn công nhằm vào các máy chủ tại Việt Nam. Tất cả các máy chủ tại Việt Nam đang mở cổng Remote Desktop đều là mục tiêu tấn công của hacker. Hình thức tấn công là dò mật khẩu quản trị trên các máy chủ.

 04:30 PM 30/10/2018  Lượt xem: 1282
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ thu thập dữ liệu về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc phục vụ cho việc xây dựng, hoạch định chính sách dân tộc.

 08:29 AM 10/09/2018  Lượt xem: 1130
Thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của UBDT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH và CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019.