Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì phiên họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng một số Thông tư của UBDT

09:55 PM 18/08/2022 |   Lượt xem: 6723 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo Vụ Pháp chế đã báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT; lãnh đạo Vụ Tổng hợp báo cáo Tờ trình dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31/5/2019 của UBDT quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc. Đồng thời, lãnh đạo 2 Vụ đã báo cáo quá trình xây dựng dự thảo thông tư, tổng hợp các ý kiến tiếp thu, giải trình, một số nội dung cần xin ý kiến và đề xuất, kiến nghị.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến đều thống nhất cần bám sát kế hoạch xây dựng 2 dự thảo thông tư, đồng thời, rà soát cập nhật các căn cứ, hoàn thiện hệ thống hồ sơ, tài liệu, quy trình thủ tục, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với các quy định pháp lý.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị: Việc xây dựng 02 dự thảo Thông tư cần rà soát kỹ các căn cứ, đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản, hướng dẫn liên quan để triển khai đúng quy trình, đầy đủ thành phần hồ sơ. Đồng thời, cần bổ sung một số thủ tục để đảm bảo sự đồng thuận của các đối tượng chịu sự tác động của Thông tư như các bộ, ngành, địa phương, các vụ, đơn vị của UBDT.

Đối với Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc, trên tinh thần tích hợp báo cáo lĩnh vực công tác dân tộc (bao gồm công tác dân tộc và chính sách dân tộc) và giảm thiểu số lượng, nội dung cần báo cáo, nội dung Thông tư sẽ nêu về mặt nguyên tắc, chi tiết hướng dẫn và hệ thống số liệu, bảng biểu kèm theo sẽ đưa vào phụ lục của Thông tư.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Vụ Tổng hợp và Vụ Pháp chế tăng cường công tác phối hợp, lắng nghe và tiếp thu tối đa; các nội dung dự thảo phải có sự thống nhất trong tập thể lãnh đạo vụ, cấp ủy. Đối với việc phối hợp cùng triển khai xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương để tiết kiệm thời gian, nguồn lực, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị 2 Vụ và các vụ, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu thời gian, địa điểm phù hợp, lập kế hoạch báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải để triển khai trong thời gian sớm nhất.