[DỰ THẢO] Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc

08:31 AM 08/08/2023 |   Lượt xem: 22852 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP  ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung;

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Ý kiến xin gửi về Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc: số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.