Hồ sơ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc

09:17 AM 19/08/2022 |   Lượt xem: 44178 |   In bài viết | 

Chi tiết: 

Ho so.rar 

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Ủy ban Dân tộc, đề nghị gửi qua hộp thư điện tử của Vụ Pháp chế: vuphapche@cema.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng./.