Thủ trưởng Cơ quan làm công tác dân tộc qua các thời kỳ

03:49 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 233156 |   In bài viết | 

Đồng chí Hoàng Văn Phùng

Sinh năm 1909, dân tộc Tày
Giám đốc Nha Dân tộc thiểu số (1946)

Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Sinh năm 1905, dân tộc Kinh
Phụ trách và chỉ đạo Tổ nghiên cứu dân tộc
thuộc Ban Mặt trận-Dân vận Trung ương (1947)

Đồng chí Bùi San

Sinh năm 1914, dân tộc Kinh
Trưởng Tiểu ban Dân tộc Trung ương trong
Ban Nội chính thuộc Thủ tướng Chính phủ
(1955 - 1959)

Đồng chí Chu Văn Tấn

Sinh năm 1910, dân tộc Nùng
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc Hội
(Từ khóa II đến khóa VI, 1959-1976);
Trưởng Ban Dân tộc Trung ương,
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ
(1959 - 1960)

Đồng chí Lê Quảng Ba

Sinh năm 1915, dân tộc Tày
Trưởng ban Dân tộc Trung ương,
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ
(1960 - 1976)

Đồng chí Vũ Lập

Sinh năm 1924, dân tộc Tày
Trưởng ban Dân tộc Trung ương,
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ
(1976 - 1979)

Đồng chí Hoàng Văn Kiểu

Sinh năm 1921, dân tộc Tày
Trưởng Ban Dân tộc Trung ương,
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ
(1979 - 1982)

Đồng chí Hoàng Trường Minh

Sinh năm 1922, dân tộc Tày
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa VII,
Trưởng Ban Dân tộc Trung ương
(1982 - 1989)

Đồng chí Đàm Quang Trung

Sinh năm 1921, dân tộc Tày
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa VIII
(1987 - 1992)

Đồng chí Nông Đức Mạnh

Sinh năm 1940, dân tộc Tày
Trưởng ban Dân tộc Trung ương
(1989 - 1992)

Đồng chí Hoàng Đức Nghi

Sinh năm 1940, dân tộc Tày
Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Miền núi và Dân tộc (1990-1992);
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi
(1992 - 2002)

Đồng chí Ksor Phước

Sinh năm 1954, dân tộc Gia rai
Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Ủy ban Dân tộc Chính phủ (2002-2007);
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XII
(2007 - 2011)

Đồng chí Giàng Seo Phử

Sinh năm 1951, dân tộc Mông
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Chính phủ (2007 đến tháng 4/2016)
 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến

Sinh năm 1962, Dân tộc Sán Dìu
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ
(Tháng 4/2016 đến tháng 4/2021)

Ban biên tập (Ủy ban Dân tộc)