Dự thảo: Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

11:11 AM 19/10/2022 |   Lượt xem: 42519 |   In bài viết | 

Triển khai thực hiện Điểm a Khoản 1 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước nêu rõ: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành… trên cơ sở Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thu thập, biên soạn và công bố thông tin thống kê, nội dung này hoàn thành trong năm 2022, Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, nhằm thay thế Thông tư số 03/2019/TT-UBDT, ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc.

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Ủy ban Dân tộc xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.