04:34 PM 07/10/2015  Lượt xem: 3261
Tăng cường nhận thức về Luật biển Việt Nam, Công ước Luật biển năm 1982 và tình hình Biển Đông

 03:50 PM 07/10/2015  Lượt xem: 2915
Phim giáo khoa " Phòng chống ma túy - Những điều cần biết"

 03:49 PM 07/10/2015  Lượt xem: 3451
Hội thảo kỹ thuật về báo cáo tổng hợp số liệu Chương trình 135

 03:46 PM 07/10/2015  Lượt xem: 2791
Chia sẻ kinh nghiệm về duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại xã, thôn đặc biệt khó khăn

 03:44 PM 07/10/2015  Lượt xem: 3036
Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc khóa VII thành công tốt đẹp

 03:40 PM 07/10/2015  Lượt xem: 2793
Phim tư liệu chào mừng Đại hội thi đua yêu nước 2011-2015

 06:15 PM 05/10/2015  Lượt xem: 3508
Phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dân tộc