Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình MTQG 1719

07:34 PM 17/06/2023 |   Lượt xem: 5052 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, việc thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9, Chương trình MTQG 1719 hiện nay đang còn gặp phải một số khó khăn đặc thù.

Cụ thể, đối với nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, hiện nay nội dung hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc công đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua tín dụng chích sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt chưa triển khai được do chưa có cơ chế ủy thác nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mặt khác, theo số liệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội, định mức cho vay tối đa của các chương trình tín dụng hiện hành là tối đa 100 triệu đồng/hộ không cần tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, mức vay bình quân của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chỉ khoảng 54 triệu đồng/hộ. Sau 2 năm thực hiện mới giải ngân được khoảng 1.000 tỷ đồng, nguồn vốn còn dư rất lớn do đó việc bổ sung thêm nguồn vốn cho tín dụng chính sách là không cần thiết.

Nếu sử dụng hơn 3.000 tỷ đồng để cho khoảng gần 290.000 hộ vay vốn, dự kiến mỗi hộ được vay trung bình 11,4 triệu đồng/hộ, rất thấp so với đời sống hiện nay.

Theo đó, UBDT đã có Báo cáo số 715/BC-UBDT ngày 15/5/2023 về xử lý khó khăn, vướng mắc nội dung hỗ trợ đối với hộ dân tộc còn gặp nhiều khó khăn trình Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBDT xin đề xuất với Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:

Tạm thời trước mắt chưa triển khai nội dung hỗ trợ đầu tư có thu hồi đối với hộ dân tộc còn gặp nhiều khó khăn thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi tại Tiểu Dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719 trong thời điểm hiện nay.

Giao UBDT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ báo cáo và xin chủ trương Quốc hội cho phép điều chỉnh cơ chế, nội dung “Hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt” phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Cho ý kiến về nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị Vụ Dân tộc thiểu số (UBDT) chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan, đặc biệt là Vụ Chính sách dân tộc và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 xây dựng phương án lâu dài tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719.

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị Vụ Dân tộc thiểu số tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương để đưa ra phương án phù hợp nhất; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trong đó nêu rõ đánh giá những khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý; tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành; đưa ra phương án đề xuất cụ thể để tháo gỡ vướng mắc…