Tuyên Quang: 400 đại biểu DTTS được nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia

03:09 PM 23/12/2022 |   Lượt xem: 3825 |   In bài viết | 

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có gần 400 đại biểu là chuyên viên trực tiếp tham mưu, theo dõi các dự án, tiểu dự án của Chương trình thuộc các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên theo dõi Chương trình của Phòng Dân tộc, HĐND và UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND xã và công chức xã theo dõi Chương trình, thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được bồi dưỡng nội dung: Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát đầu tư công cộng đồng Chương trình; nội dung theo dõi, kiểm tra, đánh giá Chương trình; nội dung giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án, hoạt động thuộc Chương trình; nội dung Bộ chỉ số theo dõi, kiểm tra, đánh giá, khung kết quả thực hiện Chương trình.

Qua đó nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp trong công tác giám sát, đánh giá Chương trình. Đồng thời đảm bảo việc tổ chức thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung, địa bàn và định mức hỗ trợ…

(baodantoc.vn)