Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh

12:00 AM 10/01/2021 |   Lượt xem: 15754 |   In bài viết | 
 
ÔNG HẦU A LỀNH
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 
 

Tiểu sử tóm tắt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc:

- Họ và tên: Hầu A Lềnh

- Sinh ngày: 22/6/1973

- Dân tộc: Mông

- Quê quán: Xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Ngày vào Đảng: 19/01/1994; Ngày chính thức: 19/01/1995   

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ khoa học nông nghiệp

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

- Khen thưởng: Huân chương lao động hạng Ba (2010), Nhì (2017)

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, XI

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

* Tóm tắt quá trình công tác:

Tháng 8/1995 - 7/2000: Trợ lý nghiệp vụ Cục 16, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Tháng 8/2000 - 2/2001: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai.

Tháng 3/2001 - 5/2004: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, Lào Cai.

Tháng 6/2004 - 4/2006: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai, Đại biểu HĐND huyện Sa Pa nhiệm kỳ 2004-2009.

Tháng 5/2006 - 3/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

Tháng 4/2010 - 9/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

Tháng 10/2010 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.

Tháng 01/2011 - 7/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai.

Tháng 8/2015 - 9/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV.

Tháng 10/2015 - 2/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tháng 3/2016 - 12/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tháng 01/2018 - 9/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Từ tháng 10/2019 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 8/4/2021: Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

* * * * * * * * * * 

Phân công nhiệm vụ cụ thể của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh

a) Là người đứng đầu Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản.

- Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Chính sách dân tộc.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Công tác tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc.

- Phối hợp công tác với các cơ quan của Quốc hội trong việc tiếp nhận, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, của Đại biểu Quốc hội.

c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

d) Phối hợp chỉ đạo công tác dân tộc ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Nghệ An.

e) Là Chủ tài khoản thứ nhất của Ủy ban.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

- - - - -

* Theo Quyết định số 903/QĐ-UBDT ngày 01/12/2022 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm