Giới thiệu Bộ trưởng, Chủ nhiệm

07:11 PM 21/12/2015 |   Lượt xem: 4967 |   In bài viết | 

Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
ĐỖ VĂN CHIẾN

- Họ tên: Đỗ Văn Chiến.

- Ngày sinh: 10 tháng 11 năm 1962. Giới tính: Nam. Dân tộc: Sán Dìu

- Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Nơi ở hiện nay: Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Thành phần gia đình: Nông dân.

- Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: Sinh viên

- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 13/10/1986.

- Ngày vào Đảng: 13/9/1986 Ngày chính thức: 13/9/1987

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10.

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư nông nghiệp.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp.

+ Ngoại ngữ: Nga A, Anh A

- Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa X;

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII;

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tóm tắt quá trình công tác

Từ 1980-1986: Sinh viên Khoa Trồng trọt trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái.

Từ 10/1986-10/1988: Cán bộ, sau đó là Phó Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái.

Từ 11/1988-7/1993: Trợ lý Kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất, sau đó là Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp chè Việt Nam.

Từ 8/1993-11/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Từ 12/1994-01/1996: Phó trưởng Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Từ 02/1996-2/1998: Phó trưởng Ban rồi Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Từ 3/1998-7/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Từ 8/2001-6/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 6/2009-07/2011: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ 8/2011-02/2015: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Từ 2/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII đồng chí đã được Quốc hội phê chuẩn và được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

a) Là người đứng đầu UBDT, chịu trách nhiệm điều hành tất cả các lĩnh vực và hoạt động của UBDT được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban. Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT theo quy định của pháp luật. Là Chủ tài khoản cấp I của UBDT.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Những vấn đề lớn về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn của UBDT;

- Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Chỉ đạo chung công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBDT;

c) Chỉ đạo hoạt động của các vụ, đơn vị: Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình 135.

d) Phối hợp chỉ đạo công tác dân tộc ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Giang.

e) Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương chỉ đạo về công tác dân tộc: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương.

g) Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo do cấp có thẩm quyền quyết định.

h) Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

-----
(Theo Quyết định số 690/QĐ-UBDT ngày 21-11-2018)