Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

09:13 PM 18/08/2019 |   Lượt xem: 8646 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Khánh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, các báo cáo viên pháp luật, cùng 100 đại biểu là công chức xã; trưởng thôn, bản, bí thư chi bộ, các đoàn thể; người có uy tín, già làng, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật của 08 xã: Na Ngoi, Mường Típ, Mường Ải, Phà Đánh, Tây Sơn, Bảo Thắng, Bảo Nam, Nậm Cắn của huyện Kỳ Sơn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tuấn chỉ rõ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Đảng ta xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; là một nhiệm vụ rất quan trọng trong thời kỳ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người DTTS được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện bằng nhiều chủ trương, chính sách. Trong đó, có Quyết định số Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật tại Đề án 1163, đòi hỏi phải có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của các ngành, các cấp, nhất là các cấp chính quyền ở cơ sở và sự nỗ lực của mỗi cán bộ thôn, bản và bản thân đồng bào các DTTS. Do đó, Ủy ban Dân tộc mong muốn các đại biểu dự Hội nghị sẽ là một tuyên truyền viên tích cực để pháp luật được áp dụng vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các báo cáo viên pháp luật của Trung ương và địa phương đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về các chuyên đề: Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cũng tại Hội nghị, Vụ Pháp chế đã trao tặng mỗi xã 05 cuốn “Sổ tay hỏi đáp pháp luật dành cho đồng bào vùng DTTS và miền núi” và 04 cuốn “Sổ tay kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù vùng DTTS và miền núi dành cho báo cáo viên” để đưa vào tủ sách pháp luật của xã, làm tài liệu tra cứu, tuyên truyền trên địa bàn.