Thanh tra Ủy ban Dân tộc

10:55 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 7340 |   In bài viết | 

THANH TRA ỦY BAN

   
  Nguyễn Đình Vượng
Chánh Thanh tra
 
     

 

Nghiêm Xuân Hán
Phó Chánh Thanh tra
  Trần Phi Trường
Phó Chánh Thanh tra
     
Vũ Mạnh Trường
Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 1
Chử Văn Thung
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 1
Nguyễn Thanh Hải
Quyền Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2
     
Nguyễn Thị Xuân Chính
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2
Đào Thành Trung
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 3
Hoàng Văn Vĩ
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 4

 

Quyết định số 263/QĐ-UBDT ngày 24/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 21/02/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)