Ban Dân tộc TP. Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

03:54 PM 16/04/2021 |   Lượt xem: 10110 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản về Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…

Đặc biệt Hội nghị đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc, chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bần cử và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tuyên truyền các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm cử tri trong quá trình tham gia bầu cử…

Sau Hội nghị, các đại biểu sẽ là những tuyên truyền viên tích cực ở cơ sở, tư vấn, tuyên truyền cho người dân tại địa phương để thực hiện tốt những quy định của pháp luật, nhất là những quy định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

(baodantoc.com.vn)