Ứng dụng phát triển cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đồi núi Bắc Trung Bộ

09:46 AM 23/08/2018 |   Lượt xem: 1054 |   In bài viết | 

Thời gian qua, các nhà khoa học nước ta đã thu được những kết quả bước đầu trong việc chọn tạo những giống cây trồng thích ứng với úng ngập, hạn hán…, trong đó phải kể đến đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu” do TS. Phạm Thị Thanh Hương, Trường Đại học Hồng Đức làm chủ nhiệm với mục tiêu xây dựng cơ sở khoa học đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến suy thoái và khả năng thích ứng của các cây trồng chủ lực vùng đồi núi Bắc Trung Bộ.

Đề tài đã hoàn thành 86 báo cáo, 02 tập số liệu về trạm đo mưa và khí hậu, tổ chức 02 cuộc hội thảo cho 04 nội dung 1, 2, 3 và 4. Đề tài giải quyết được các vấn đề như đánh giá thực trạng sản xuất các cây trồng chủ lực và những ảnh hưởng của thiên tai đến các cây trồng chủ lực; xác định được các đặc trưng khí hậu nông nghiệp theo các đặc trưng cây trồng chủ lực và xác định được nhu cầu nước và chỉ số hạn nông nghiệp; đánh giá thực trạng độ phì nhiêu đất tại vùng đồi núi Bắc Trung Bộ và điều tra, đánh giá thực trạng kỹ thuật canh tác của các loại cây trồng chủ lực tại vùng đồi núi Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, các nhà khoa học đã điều tra 1200 nông hộ trên địa bàn 3 huyện Ngọc Lặc, Quy Hợp, Hương Khê về kỹ thuật canh tác các loại cây trồng chủ lực lúa, ngô, mía, sắn. Thực hiện các thí nghiệm tuyển chọn một số giống cây trồng chủ lực: lúa, ngô, lạc (3 vụ), mía, sắn (1 vụ) có khả năng chịu hạn trong điều kiện nhà lưới và trong điều kiện đồng ruộng.

Cụ thể kết quả tuyển chọn: Giống lạc L14 (năng suất 23,9 tạ/ha); giống lúa thuần chịu hạn BC15 (năng suất 65,67 tạ/ha), Lam Sơn 8 (năng suất 66,33 tạ/ha); giống lúa lai chịu hạn Thái Xuyên 111 (năng suất 69,8 tạ/ha); giống ngô nếp chịu hạn Fancy 111 (năng suất 60,1 tạ/ha), ngô ngọt Sugar 75 (năng suât 65,2 tạ/ha); giống ngô lai chịu hạn B265 (năng suất 68,8 tạ/ha), VN8960 (năng suất 70,2 tạ/ha), PIONEER 30Y87 (năng suất 70,8 tạ/ha); giống mía chịu hạn MY55 -14 (năng suất 70,2 tấn/ha); giống sẵn chịu hạn KM140 (năng suất 35,6 tấn/ha), KM94 (năng suất 36,5 tấn/ha).

Từ đó, các nhà khoa học đã đề xuất ứng dụng một số công nghệ tiên tiến trong canh tác lúa và ngô phù hợp với điều kiện đất đồi núi Bắc Trung Bộ./. 

(dangcongsan.vn)