Nhìn lại nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Dân tộc: Tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới

08:22 AM 07/01/2022 |   Lượt xem: 5248 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên cán bộ, Nhân dân xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhân dịp dự Ngày hội Đại đoàn kết tại đây (tháng 11/2021)

Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành

Đối với lĩnh vực công tác dân tộc, năm 2021 là năm kết thúc nhiều chương trình, chính sách cho vùng đồng bào DTTS và miền núi và cơ bản các chính sách đã tích hợp vào Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nhiệm vụ công tác của UBDT đã thu được nhiều kết quả. Lãnh đạo UBDT đã xác định những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo quyết liệt. Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử, hệ điều hành tác nghiệp nhằm cải tiến cách thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hướng đến thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử và chuyển đổi số…

Những kết quả nổi bật trong năm 2021 của UBDT đó là: Tổ chức tổng kết chương trình, chính sách giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện những chính sách hiện hành... Đặc biệt là triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

UBDT đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Sau nhiều lần được UBDT tiếp thu, giải trình và hoàn thiện; trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi về Chương trình do Hội đồng Thẩm định nhà nước trình, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình MTQG giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

UBDT cũng đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I ở vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG; tăng cường hợp tác quốc tế thu hút thêm nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG.

Cũng trong năm qua, UBDT đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng đề án chính sách liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi; tiếp tục triển khai thực hiện gần 10 chương trình phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc.

Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, UBDT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tập trung phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 ở vùng đồng bào DTTS, đề xuất chính sách đặc thù, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Đồng thời, UBDT đã tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi; thông tin kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là tình hình thiệt hại do thiên tai, đói giáp hạt, dịch bệnh, các điểm nóng về an ninh trật tự...

Nhiệm vụ lớn, quyết tâm cao

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cũng là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT. Đồng thời, cũng là năm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, các kế hoạch của Chính phủ và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBDT. Trong bối cảnh năm 2021 gặp nhiều khó khăn, nhưng với những kinh nghiệm trong triển khai, kết quả đạt được là cơ sở, tiền đề để UBDT thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

UBDT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án và Chương trình MTQG đảm bảo tiến độ, kế hoạch giải ngân và hiệu quả đầu tư; Thực hiện tốt 6 nhiệm vụ đã đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hiện hành liên quan đến vùng DTTS và miền núi. Phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống Covid-19. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút, huy động các nguồn vốn ODA vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, trong khu vực, cũng như đất nước Việt Nam. Vùng đồng bào DTTS tiếp tục hứng chịu những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và những khó khăn nội tại chưa được giải quyết trong nhiều năm qua. Năm 2022, ngoài việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, UBDT được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện Chương trình MTQG, đòi hỏi công việc nhân lên gấp nhiều lần.

Xây dựng tinh thần phụng sự và cống hiến 

Trong thời gian tới, với điều kiện số lượng biên chế và tổ chức bộ máy không thay đổi, kinh nghiệm chưa có nhiều, điều kiện phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương ở bước đầu. Trong khi nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao, phương pháp thực hiện cụ thể, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

“Năm 2022, UBDT phải thực hiện nhiệm vụ trên phương diện mới, vì vậy phải đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó; phát huy dân chủ tối đa; phối hợp chặt chẽ. Khi đạt được 5 thành tố này mới hoàn thành nhiệm vụ... Đây là những yếu tố cốt lõi về mặt tư tưởng chỉ đạo để chúng ta thực hiện nhiệm vụ, cũng là bài toán để tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong thời gian qua...”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

UBDT bước vào thực hiện nhiệm vụ trong năm mới với nhiều nhiệm vụ quan trọng trong tâm thế mới, quyết tâm cao. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBDT cần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Trách nhiệm của chúng ta là trách nhiệm trước đồng bào, trước Đảng, Chính phủ và trước Nhân dân. Phải có đức tính hy sinh, xây dựng tinh thần phụng sự và cống hiến đối với đồng bào”.

(baodantoc.vn)