Tổ chức bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số năm 2022

08:21 AM 06/09/2022 |   Lượt xem: 1548 |   In bài viết | 

Nghi lễ nhảy lửa huyền bí của người dân tộc Pà Thẻn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bộ giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lào Cai và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số, năm 2022.

Tổ chức bảo tồn Lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số, năm 2022 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giátrị văn hóa truyền thống dân tộc của các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhâncó liên quan; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân tộc; Giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể;xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương; Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồngvào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cácdân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các địaphương trong triển khai thực hiện hoạt động bảo tồn Lễ hội truyền thống, đảmbảo phù hợp với điều kiện thực tế; Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng; góp phần nâng cao nhận thứccủa cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong các Lễ hộitruyền thống; giới thiệu, quảng bá những giá trị của Lễ hội truyền thống các dântộc phục vụ phát triển du lịch; Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm,trọng điểm, chất lượng và hiệu quả.

Theo đó, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Giáy với sự tham gia của 5 nghệ nhân, 65 học viên là người dân tộc Giáy ở xã Tả Van.

Tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa sẽ là các hoạt động nhằm bảo tồn, phục dựng Lễ hội Mường Lập; Lễ hội Mường Đòn tại huyện Thạch Thành của dân tộc Mường.

Tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang sẽ là các hoạt động nhằm bảo tồn, phục dựng lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn.

Tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ sẽ là các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Mường.

Ở các địa phương trên, mỗi nơi sẽ có sự tham gia của các nghệ nhân, học viên là người dân tộc thiểu số. Ban Tổ chức tiến hành khảo sát thực tế, nghiên cứu, sưu tầm, thu thập thông tin, tư liệu về các lễ hội nêu trên; đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các lễ hội; tổ chức truyền dạy, hướng dẫn quy trình thực hành các nghi lễ, nghi thức, trò chơi trong lễ hội.

Ban tổ chức cũng hỗ trợ nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ hoạt động truyền dạy, bảo tồn; tổ chức thực hành, tái hiện các lễ hội; ghi hình, chụp ảnh và sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu các lễ hội; phục vụ du lịch tại địa phương...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện Quang Bình, Thanh Sơn, Ngọc Lặc, Thạch Thành và thị xã Sa Pa phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng duy trì hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế, du lịch tại địa phương.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có)./.

(baodantoc.vn)