Tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của DTTS rất ít người, năm 2022

06:45 PM 20/10/2022 |   Lượt xem: 1672 |   In bài viết | 

Đám cưới truyền thống của đồng bào Lự

Theo đó, tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Lự (dân tộc Lự là một trong các DTTS có số dân dưới 10.000 người). Triển khai hỗ trợ khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Lự sinh sống trên địa bàn huyện Tam Đường và huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (đây là địa bàn dân tộc Lự sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III, tỉnh Lai Châu).

Cụ thể, tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin tư liệu, dữ liệu tổng thể về các loại hình văn hóa phi vật thể của dân tộc Lự trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch; Khôi phục, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể của dân tộc Lự (trong đó tổ chức 02 chương trình bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm, 02 chương trình bảo tồn, phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian, 02 chương trình bảo tồn, phát huy tập quán xã hội, 01 chương trình bảo tồn, phát huy Tết cơm mới, 01 chương trình bảo tồn, phát huy trò chơi dân gian của dân tộc Lự); Giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Lự đến rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước; Tuyên truyền về các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch tiêu biểu của dân tộc Lự; Xuất bản, phát hành ấn phẩm giới thiệu, tuyên truyền về văn hóa truyền thống của dân tộc Lự.

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Lự

Việc tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người là hoạt động nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Từ đó phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng DTTS rất ít người; cải thiện mức hưởng thụ văn hóa ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán cộng đồng DTTS; lựa chọn hỗ trợ bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa tiêu biểu của DTTS rất ít người, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.

(baodantoc.vn)