Trung tâm Thông tin

12:00 AM 28/07/2021 |   Lượt xem: 7931 |   In bài viết | 

TRUNG TÂM THÔNG TIN

 

 

Nguyễn Ngọc Hà
Giám đốc

 


Lê Tuấn Hà
Phó Giám đốcHồ Kim Hằng
Phó Giám đốc

 

Nguyễn Hoàng Hải
Phó Giám đốc

Cao Cường
Trưởng phòng 
Cổng Thông tin điện tử

Nguyễn Nam Trung
Trưởng phòng 
Tổ chức Hành chính

Đỗ Việt Thắng
 Phó Trưởng phòng 
Tích hợp Hệ thống  

Lê Văn Hùng
Trưởng phòng
Ứng Dụng và Cơ sở Dữ liệu 

Nguyễn Thị Phụng
Phó Trưởng phòng 
Ứng Dụng và Cơ sở Dữ liệu

 

 Lộc Xuân Thường
Phó Trưởng phòng 
Cổng Thông tin điện tử

Chu Văn Tấn
 Phó Trưởng phòng 
Tổ chức Hành chính 

 Nguyễn Việt Tiệp
Phó Trưởng phòng 
Tích hợp Hệ thống 

Ngô Thành Trung
 Phó Trưởng phòng 
Ứng Dụng và Cơ sở Dữ liệu 

 

Quyết định số 448/QĐ-UBDT ngày 31/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin