Vụ Hợp tác Quốc tế

10:48 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 6812 |   In bài viết | 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 
 
  Hà Việt Quân
Vụ trưởng
 
     
Hoàng Văn Bình
Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai
Phó Vụ trưởng
Trần Thu Hà
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 251/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế

(Thông tin được cập nhật đến ngày 17/02/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)