Vụ Kế hoạch - Tài chính

09:38 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 7488 |   In bài viết | 

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nguyễn Mạnh Huấn
Vụ trưởng
 

Nguyễn Huy Duẩn
Phó Vụ trưởng
Trương Thị Bích Hạnh
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Phó Vụ trưởng
     

Nguyễn Thế Hoàng
Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư và Thống kê

Nguyễn Thị Đức Hạnh
Trưởng phòng Tài chính

Vũ Hoàng Anh
Phó trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư và Thống kê

Mao Tiết Hiếu
Phó trưởng Phòng Tài chính

 

Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 04/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính