Vụ Pháp chế

01:44 PM 21/12/2015 |   Lượt xem: 5887 |   In bài viết | 

VỤ PHÁP CHẾ

Hoàng Đức Thành
Vụ trưởng

Phan Hồng Thủy 
Phó Vụ trưởng

Nguyễn Chí Tuấn
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 232/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế