Vụ Tổ chức cán bộ

06:40 PM 21/12/2015 |   Lượt xem: 5494 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ

Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội

Điện thoại: 0804 4327

Email: vutochuccanbo@cema.gov.vn

Quyết định số 206/QĐ-UBDT ngày 24/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

   
  Cầm Văn Thanh
Vụ trưởng 
 

Lý Bình Huy
Phó Vụ trưởng 

Lù Thị Lai
Phó Vụ trưởng 

Phạm Thúc Thủy
Phó Vụ trưởng 

Vũ Trung Kiên
Trưởng phòng
Thi đua, khen thưởng và Chính sách Cán bộ