Đoàn Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam kiểm tra việc thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ủy ban Dân tộc

10:30 AM 02/11/2010 |   Lượt xem: 2620 |   In bài viết | 

Theo đó Đoàn đã kiểm tra 4 nội dung: Công tác triển khai tổng kết việc thực hiện Chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ đến 2010; công tác phối hợp trong giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020, thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công tác kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bá Thủy, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những thành tích mà phụ nữ cơ quan Ủy ban Dân tộc đã đạt được, cũng như những thành tích của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan Ủy ban Dân tộc trong suốt 10 năm qua; thấy được sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Ủy ban đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Ủy ban. Ông đề nghị, trong thời gian tới, BanVì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan Ủy ban Dân tộc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới; đẩy mạnh, phát huy sáng tạo của các thành viên trong các hoạt động công tác.

T.V.T