Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc

07:55 AM 24/10/2011 |   Lượt xem: 2426 |   In bài viết | 

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã và đang được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, các chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư vào vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc đã phát huy hiệu quả rất rõ rệt, cụ thể như Chương trình 134, 135,… cùng các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống, hỗ trợ học sinh con hộ nghèo… đã được triển khai hiệu quả, qua đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng đặc biệt khó khăn có cơ hội thoát nghèo, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, hoà nhập với các vùng miền trong cả nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.

Song song với việc thực hiện các chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông còn đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua công tác này, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư, đảm bảo các chính sách đến tận tay đối tượng được thụ hưởng và có những phát hiện uốn nắn kịp thời sai phạm, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách. Từ những vướng mắc được phát hiện kịp thời, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, những vấn đề tồn tại chưa phù hợp trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách dân tộc để kịp thời phản ánh, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Bộ ngành điều chỉnh, ban hành các văn bản quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn.

Trong 9 tháng năm 2011, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 02 cuộc Thanh tra về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, tổ chức 3 đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc tại các huyện, thị xã trong tỉnh, đặc biệt chú trọng đến chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg, ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Qua công tác thanh tra, kiểm tra tại một số phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện và một số trường học trong vùng đặc biệt khó khăn, đơn vị được giao trực tiếp tổ chức cấp kinh phí hỗ trợ cho học sinh được thụ hưởng chính sách theo QĐ 112/2007/QĐ-TTg, đã phát hiện một số tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách như: Cấp hỗ trợ kinh phí chưa đúng đối tượng, chưa đúng phạm vi, thời gian quy định, một số trường hợp cấp hỗ trợ không có đối tượng cụ thể…Qua đó đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 20 triệu đồng, chấn chỉnh một số đơn vị, cá nhân rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho đồng bào dân tộc.

Trong 3 tháng cuối năm 2011, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã có kế hoạch tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh tại một số trường dân tộc nội trú tại các huyện còn lại trong tỉnh.

Phan Ngọc Quân