Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gửi cán bộ, nhân viên cơ quan công tác dân tộc

10:08 AM 16/01/2012 |   Lượt xem: 2579 |   In bài viết | 

Các đồng chí thân mến!

Năm 2011, việc triển khai thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi gặp không ít khó khăn, thách thức do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dịch bệnh, thiên tai lũ lụt xảy ra nghiêm trọng. Mặc dù vậy, ngành công tác dân tộc đã cùng với cả nước nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Triển khai có hiệu quả nhiều chính sách, chương trình, dự án ưu tiên phát triển toàn diện vùng dân tộc và miền núi, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Trong năm qua, công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận có sự chuyển biến tích cực, nhất là từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất. Ủy ban Dân tộc đã bám sát Chương trình công tác, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tham mưu với Đảng, Nhà nước tổ chức tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2006 - 2010 và xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 - 2016, khẩn trương triển khai toàn diện các chính sách có trọng tâm, trọng điểm đối với vùng đặc biệt khó khăn.

Năm 2011, như một mốc son quan trọng của sự chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã làm được nhiều việc nổi bật, hoàn thành xuất sắc 5 nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa 2007 - 2011; triển khai xây dựng 28 đề án của nhiệm kỳ mới 2011 - 2016. Trong đó, có Đề án Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2011 - 2020; Đề án xin chủ trương thành lập Học viện Dân tộc trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; Chương trình 135 giai đoạn III (2011 - 2015); Đề án cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015 và các đề án khác. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2011) và hoàn thành cuốn “Lịch sử Ủy ban Dân tộc (1946 - 2011)” cùng bộ Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam ở cấp trung ương và địa phương. Tổ chức thành công Chương trình giao lưu văn hoá Việt Nam - Lào; Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất; Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 2 và hoàn thành tổ chức khởi công xây dựng Trụ sở làm việc mới của Ủy ban Dân tộc. 

Trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành các chương trình, dự án đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi đã phát huy hiệu quả to lớn. Tình hình kinh tế - xã hội đã có bước phát triển khá. Tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn giảm, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện và nâng cao. Sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có bước phát triển đáng khích lệ. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, có nhiều tiến bộ.

Các đồng chí thân mến!

Bước sang năm mới 2012, đất nước ta đang đứng trước vận hội mới, nhưng cũng còn nhiều khó khăn và thách thức lớn. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã có bước chuyển biến đáng mừng, nhưng phát triển chưa đồng đều và vững chắc, có lúc, có nơi vẫn còn những khó khăn gay gắt. Vì vậy, cả hệ thống cơ quan công tác dân tộc, từ trung ương đến địa phương, cần phải có sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc; phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 7 (Khóa IX), Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 05 của Chính phủ về công tác dân tộc.

Cùng với nhân dân cả nước, những người làm công tác dân tộc cần ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các nghị quyết và giải pháp lớn của Quốc hội, Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quốc phòng, an ninh vững chắc, nâng cao vai trò và vị thế đất nước, mở rộng xu thế hội nhập quốc tế. Tiếp tục tham mưu đổi mới, nâng cao nhận thức, xây dựng và thực thi chính sách dân tộc có tính đặc thù cao, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn đang đặt ra; cổ vũ và phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của đồng bào các dân tộc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, xây dựng cuộc sống đồng bào các dân tộc ngày càng đổi mới và tiến bộ.

Chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Chào thân ái!

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC

Giàng Seo Phử