Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

03:22 AM 10/05/2013 |   Lượt xem: 2164 |   In bài viết | 

Khóa tập huấn diễn ra trong 2 ngày với các nội dung như: Công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong thời kỳ hiện nay; Nội dung một số chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Vai trò và trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Phương pháp tuyên truyền, vận động đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Cao Bằng.

Các nội dung tập huấn nhằm mục tiêu củng cố và phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của đội ngũ những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực như: Tích cực tham gia lao động sản xuất, tham gia phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 14 và 15/5/2013, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục tổ chức khóa tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đối với 2 huyện Trùng Khánh và Hạ Lang với số lượng học viên khoảng 70 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia.

Lê Hằng