Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương tiếp báo cáo viên Liên Hợp quốc

09:11 AM 29/11/2013 |   Lượt xem: 1677 |   In bài viết | 

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đã trao đổi về quyền văn hóa của Liên Hợp quốc đối với một số chính sách, cơ chế bảo đảm và phát huy sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam và quyền của các nhóm dân tộc được tiếp cận, thụ hưởng, tham gia đóng góp vào các hoạt động văn hóa dân tộc nói riêng và hoạt động văn hóa chung của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh về thực hiện sự nhất quán chính sách dân tộc gồm: Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong sự đa dạng và phong phú, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2020, đặc biệt trong năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”, Đề án tập trung vào đối tượng là các dân tộc thiểu số Việt Nam, ưu tiên cho phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số rất ít người, các dân tộc không có điều kiện tự bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc mình. Đề án được triển khai trên địa bàn vùng miền núi, dân tộc thiểu số, đặc biệt ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; những vùng phải di dời để phát triển kinh tế; vùng có nguy cơ cao bị mai một bản sắc văn hóa; vùng dân tộc trọng điểm (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ).

 

Vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trước tác động của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế được Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm. Qua nhiều năm thực hiện chính sách văn hóa đối với vùng đồng bảo dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu nhất định; Nhận thức của người dân về văn hóa nói chung, văn hóa dân tộc thiểu số nói riêng được nâng lên một bước; đời sống văn hóa cơ sở đã có bước phát triển, ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đời sống văn hóa tuy còn thấp so với khu vực đô thị và đồng bằng nhưng đã có những cải thiện rõ rệt; công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa của các dân tộc thiểu số có bước tiến mới về quy mô cũng như chiều sâu; chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã góp phần quan trọng trong nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương cũng đã giải đáp các câu hỏi và ý kiến của bà Farida Shaheed về quyền văn hóa của Liên Hợp quốc đối với quyền tiếp cận và thụ hưởng di sản văn hóa; quyền thụ hưởng lợi ích từ những tiến bộ khoa học và ứng dụng của những tiến bộ khoa học; những điều kiện cho phép tất cả mọi người có thể tiếp cận, tham gia và đóng góp vào đời sống văn hóa một cách liên tục phát triển mà không có bất kỳ sự phân biệt nào; vấn đề nhân rộng mô hình giảng dạy song ngữ cho học sinh dân tộc thiểu số…

Sơn Nam