Ủy ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên triển khai đánh giá hệ thống các cơ chế, chính sách dân tộc vùng Tây Nguyên

04:22 AM 29/03/2014 |   Lượt xem: 1700 |   In bài viết | 

Chuyên đề số 07  (theo chương trình số 06/CTr/BCĐTN của BCĐTN) với mục tiêu khảo sát kết quả việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên để đánh giá toàn diện việc tổ chức thực hiện từ thời kỳ đổi mới đến nay, từ đó có những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và chính quyền các địa phương về nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng, các Bộ, ban ngành, đơn vị, cơ quan thường trực BCĐTN và các địa phương liên quan cử cán bộ tham gia thành lập Tổ công tác nguyên cứu, giao nhiệm vụ chủ trì cho lãnh đạo cấp Vụ chuyên môn của UBDT; phải làm rõ hơn nhiệm vụ và vai trò của Tổ công tác trong việc thực hiện công tác nghiên cứu; các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ và tham gia Tổ công tác phải đúng chuyên môn; các Bộ, ban ngành Trung ương, các tỉnh Tây Nguyên, cơ quan Thường trực BCĐTN, căn cứ chức, năng nhiệm vụ của mình chủ động tiến hành rà soát, đánh giá hệ thống các cơ chế, chính sách dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang thực hiện ở địa phương mình quản lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện chuyên đề cần tập trung đánh giá về hệ thống các cơ chế chính sách dân tộc của khu vực Tây Nguyên, cần cụ thể hơn trong việc tổ chức thực hiện; làm rõ đơn vị tham gia trong việc thành lập Đoàn công tác liên ngành và thực hiện theo đúng tiến độ, thống nhất rà soát các tỉnh theo đúng địa bàn do BCĐTN đề xuất. UBDT sẽ phối hợp với BCĐTN trong xây dựng báo cáo chuyên đề, đồng thời giao cho Vụ Địa phương II - UBDT phối hợp với Vụ Dân tộc Tôn giáo - BCĐTN làm đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp cùng các Vụ, đơn vị thuộc UBDT cùng thực hiện; trong thời gian tới thành lập Tổ biên soạn xây dựng đề cương, văn bản trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phê duyệt./.

Quốc Thành