Ủy ban Dân tộc ký kết Chương trình phối hợp công tác với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018

05:04 AM 29/03/2014 |   Lượt xem: 2148 |   In bài viết | 

Phát biểu tại Lễ ký, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã khái quát chức năng nhiệm vụ và các ấn phẩm của TTXVN, đặc biệt là các ấn phẩm về dân tộc và miền núi. Tổng Giám đốc khẳng định, thông tin về công tác dân tộc và vùng dân tộc và miền núi, đời sống kinh tế, chính trị, xã hội luôn được TTXVN dành dung lượng nhất định, coi đây là nhiệm vụ quan trọng. TTXVN có nhiều lợi thế, là cơ quan phát ngôn chính thức của Chính phủ, có lực lượng phóng viên dải khắp các vùng miền của cả nước và nước ngoài. Thông tin về vùng dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ phục vụ trong nước mà còn được thông tin ra nước ngoài. TTXVN đã xây dựng chiến lược mở rộng thông tin đa phương tiện để đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí khác. TTXVN hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu, chỉ đạo về thông tin của UBDT.

 

Đồng chí khẳng định, thời gian qua TTXVN đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của UBDT, hy vọng thời gian tới, đặc biệt là sau khi Lễ ký kết UBDT tạo điều kiện giúp đỡ cung cấp thông tin nhiều hơn, sớm hơn về công tác dân tộc và vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bởi đây là nguồn thông tin chính thống.

 

Phát biểu tại Lễ ký Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn khẳng định: Thời gian qua Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc, đã có nhiều chương trình, chính sách đến với đồng bào. Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn gặp nhiều khó khăn. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ghi nhận những đóng góp của TTXVN trong công tác dân tộc và vùng đồng bào dân tộc. TTXVN là cơ quan phản ánh thông tin đa chiều về vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giúp sức cho Đảng và Nhà nước định hướng, đề ra những chính sách phù hợp hơn đối với vùng đồng bào. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm hy vọng, sau chương trình phối hợp TTXVN triển khai ngay kế hoạch năm 2014, tập trung hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt có chương trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực để vùng dân tộc và miền núi giảm nghèo nhanh và bền vững.

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn và Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2018 với những nội dung cụ thể như: Hai bên tuyên truyền về kết quả, thành tựu đạt được về chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước; hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Dân tộc, kết quả thực hiện hiệu quả các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, các chương trình, dự án trên địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi; tuyên truyền, biểu dương người tốt việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số; thông tin quảng bá giới thiệu và nhân rộng trong cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, về sự đa dạng, phong phú, giàu bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số; phổ biến cách làm mới, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đời sống và lao động sản xuất; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam; nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớvà phù hợp với tâm lý và trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu xây dựng chính sách dân tộc, phản ánh việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi để qua đó có tiếng nói phản biện đến các nhà hoạch định chính sách sát thực hơn; tổng hợp tình hình thực tiễn cơ sở, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của đồng bào, phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; UBDT cũng phối hợp với TTXVN chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình phối hợp công tác; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp cho TTXVN những thông tin, tài liệu, ấn phẩm về hoạt động chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì; phối hợp với TTXVN định hướng nội dung, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về kết quả, thành tựu đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước; tạo điều kiện cho TTXVN xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin có hệ thống trên các sản phẩm thông tin của TTXVN về công tác dân tộc, về các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; TTXVN phối hợp với UBDT chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc TTXVN xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động thuộc nội dung Chương trình phối hợp công tác; tăng cường đăng tải nội dung tuyên truyền, quảng bá, các thông tin liên quan đến UBDT, các vùng dân tộc thiểu số và miền núi  trên các loại hình truyền thông của TTXVN và cung cấp thông tin nguồn cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước; phối hợp với UBDT và các ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai chương trình vận động, quyên góp lập quỹ hỗ trợ tài năng trẻ dân tộc thiểu số và tổ chức các sự kiện, các hoạt động xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với UBDT tham mưu, trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan chức năng các chính sách hiệu quả liên quan đến lĩnh vực dân tộc, vùng dân tộc và miền núi.

Sơn Nam