Ủy ban Dân tộc và Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai Chương trình phối hợp năm 2014

04:21 AM 29/03/2014 |   Lượt xem: 1677 |   In bài viết | 

Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Ban Phụ trách, Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Lân, Phó Ban Chỉ đạo Tây Bắc và đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của hai cơ quan.

 

Trong năm 2013, hai cơ quan đã bám sát nội dung Chương trình phối hợp, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ nhiều nội dung công tác quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan. Các nội dung tham mưu đã có tác dụng thúc đẩy hoạt động chung của các địa phương trong vùng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương ghi nhận. Nhiều Hội nghị tổ chức gặp mặt, biểu dương các đại biểu là người tiêu biểu trong đồng bào DTTS đã giúp động viên, khích lệ nhân dân, củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước. Công tác thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của các địa phương đã có chuyển biến tích cực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng được giữ vững.

 

Bên cạnh những ưu điểm, quá trình triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động năm 2013 còn một số bất cập như: việc trao đổi thông tin có lúc chưa kịp thời, công tác xây dựng kế hoạch còn chậm; việc nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở chưa được trao đổi thường xuyên; công tác chủ động phối hợp giữa các Vụ, đơn vị hai cơ quan còn chưa chặt chẽ...

 

Trong năm 2014, UBDT và BCĐ Tây Bắc tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp, tập trung vào 9 nhiệm vụ: phối hợp triển khai Chương trình hành động, Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; phối hợp xây dựng Đề án các mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; phối hợp đánh giá tình hình và tổ chức Hội thảo phục vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết 24/NQ-TW; phối hợp xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực các DTTS đến năm 2020; phối hợp rà soát, đánh giá các chính sách thực hiện tại vùng dân tộc và miền núi làm cơ sở xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; phối hợp kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao; phối hợp kiểm tra nắm tình hình di cư tự do và việc thực hiện chính sách dân tộc ở một số địa phương có dân di cư tự do; phối hợp kiểm tra nắm tình hình thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở các địa phương có đạo lạ và đạo Tin lành.

 

Bên cạnh đó, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác dân tộc; phối hợp triển khai một số nhiệm vụ khác liên quan đến việc thực hiện chính sách DTTS vùng Tây Bắc.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho Báo cáo sơ kết Chương trình phối hợp công tác năm 2013, triển khai Chương trình phối hợp công tác năm 2014 giữa UBDT và BCĐ Tây Bắc. Các đại biểu đề nghị, trong năm 2014 hai cơ quan tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để kết quả công việc đạt hiệu quả tốt hơn; tăng cường việc khai thác thông tin cơ bản về vùng dân tộc và công tác dân tộc để phục vụ cho công tác của hai cơ quan; đưa công nghệ, các nhà khoa học đến với vùng đồng bào DTTS nhằm áp dụng khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp… cho bà con; tăng cường công tác phối hợp giữa các Vụ, đơn vị của hai cơ quan…

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Ban Phụ trách, Ban Chỉ đạo Tây Bắc khẳng định: công tác phối hợp nhằm phát huy lợi thế của hai cơ quan để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình và tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.

 

Trong năm 2013, hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới cần phối hợp hơn nữa trong đôn đốc, kiểm tra; đề xuất các chính sách về giải quyết vấn đề dân di cư tự do, tái định cư thuỷ điện Sơn La; phối hợp triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; rà soát các chính sách về công tác dân tộc, rà soát các kết luận của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc; phối hợp các nội dung, hợp tác về Chiến lược công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối và chính sách dân tộc qua nhiều hình thức; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo; đưa Chương trình phối hợp vào kế hoạch công tác của hai cơ quan, định kỳ 6 tháng hai bên trao đổi cấp Vụ, gặp gỡ trao đổi, bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề quan trọng.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đồng tình cao với những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị lựa chọn những nội dung trọng tâm mà hai cơ quan đều quan tâm đưa vào Chương trình phối hợp; thống nhất về khung Chương trình; cần tăng cường trao đổi thông tin giữa các Vụ, đơn vị giữa hai cơ quan, đặc biệt là thông tin trong đánh giá tình hình vùng Tây Bắc; cung cấp số liệu, cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc để hai cơ quan trao đổi, khai thác được tốt hơn. Hằng năm, Lãnh đạo hai cơ quan sơ kết và triển khai Chương trình phối hợp cho năm tiếp theo.

Sơn Nam