Triển khai Đề án phát triển nhân lực hệ thống cơ quan công tác dân tộc

11:45 AM 08/10/2014 |   Lượt xem: 1655 |   In bài viết | 

Sau 25 năm đổi mới, công tác dân tộc đã có những bước phát triển quan trọng thể hiện trên tất cả các mặt từ tổ chức điều hành, lãnh đạo quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên so với yêu cầu chung của cả nước về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi thì chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống cơ quan công tác dân tộc chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu; nhiều nơi nhiều lúc còn lúng túng trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; năng lực chuyên môn, khả năng đề xuất, tham mưu còn hạn chế nhất là vùng có điều kiện kinh tế xã hội kém phát triển; còn nhiều bất cập về cơ cấu thành phần dân tộc, chuyên ngành đào tạo. Đây là một trong những khó khăn chủ yếu nhất, là rào cản của quá trình tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Vì vậy yêu cầu quy hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc là hết sức cần thiết, nhằm thực hiện một bước về việc chuẩn hoá nguồn lực con người trước yêu cầu phát triển chung của cả nước. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài. Nếu không thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển nhân lực trong toàn hệ thống thì công tác dân tộc sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước yêu cầu của nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã giới thiệu khái quát những nội dung chính của Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống cơ quan công tác dân tộc giai đoạn 2012-2020; Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân cho biết: Lãnh đạo UBDT ý thức rất sâu sắc về tầm quan trọng và sự cần thiết về quy hoạch phát triển nhân lực của hệ thống cơ quan công tác dân tộc giai đoạn 2012-2020. Đây là bước đi cần thiết nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc từ cấp lãnh đạo quản lý đến nhân viên phục vụ trong toàn hệ thống, đặc biệt là nhu cầu nhân lực của các địa phương nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự có năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống tốt phục vụ lâu dài trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Việc xây dựng và triển khai Đề án nhằm từng bước phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc.

Phát biểu tại Hội thảo các đại biểu đồng tình cao với việc triển khai Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống cơ quan công tác dân tộc giai đoạn 2012-2020 của cơ quan UBDT, đây là cơ sở để các địa phương từng bước hoàn thiện về cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc. Các đại biểu đề nghị cần có phụ cấp đặc thù cho cán bộ ngành công tác dân tộc khi thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương; chủ động trong quy hoạch và bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương; cần có cán bộ, công chức cấp xã phụ trách mảng dân tộc; việc quy hoạch, đào tạo và bố trí vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc cần phải khoa học và bài bản, có chế độ chính sách đặc thù riêng; cần rà soát, đánh giá cán bộ làm công tác dân tộc hàng năm; có kế hoạch đào tạo từng năm và cả giai đoạn cho đội ngũ cán bộ; đối với sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện cử tuyển các địa phương cần bố trí việc làm cho các em tránh tính trạng lãng phí trong đào tạo mà các em lại không xin được việc làm…

Sơn Nam