Ủy ban Dân tộc ký kết Chương trình phối hợp với Bộ Tư Pháp

01:40 AM 17/11/2014 |   Lượt xem: 1640 |   In bài viết | 

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 – 2020 giữa UBDT và Bộ Tư pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh lực công tác dân tộc; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được bảo vệ; lồng ghép vào các chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS trong xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản nhằm thực hiện tốt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2020. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ là người DTTS có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở đáp ứng yên cầu về công tác dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Trong giai đoạn 2014-2020, UBDT và Bộ Tư pháp sẽ tập trung phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác pháp chế; xây dựng dự án Luật Dân tộc; xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào DTTS; tổ chức thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở tại vùng đồng bào DTTS...

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử khẳng định: Chương trình phối hợp giữa UBDT và Bộ Tư pháp là một sự kiện quan trọng giữa hai Bộ. Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào DTTS là vấn đề số 1 để đồng bào tự điều chỉnh hành vi của mình. Việc thực hiện tốt chương trình phối hợp sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa nhận thức và hiểu biết pháp luật cho đồng bào DTTS. Để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử yêu cầu các đơn vị chức năng cả hai bên cần chủ động nắm tình hình cơ sở, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, nhanh chóng phát hiện những vấn đề phát sinh để có những biện pháp giải quyết, xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng, tiếp tục tham mưu với Chính phủ xây dựng và ban hành các văn bản, chính sách nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào DTTS.

Đánh giá cao ý tưởng của UBDT trong việc ký kết Chương trình phối hợp giữa hai Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cam kết sẽ chỉ đạo các Vụ, đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp thực hiện nghiêm túc nhất những nội dung trong Chương trình ký kết giữa hai Bộ, đặc biệt là những nội dung dành cho vùng đồng bào DTTS. Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng khẳng định, Bộ Tư pháp sẽ có hướng dẫn cơ quan tư pháp từ Trung ương tới địa phương phối hợp chặt chẽ với hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan.

Sơn Nam