Ban Quản lý Dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

03:16 PM 23/12/2016 |   Lượt xem: 5313 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ: 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

Email:

Quyết định số 99/QĐ-UBDT ngày 08/3/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

 (Xin bổ sung ảnh sau)


Đặng Hà Lự
Giám đốc
BQL Dự án
đầu tư chuyên ngành xây dựng


Nguyễn Văn Thanh
Giám đốc
BQL Dự án ứng dụng
ĐMT cho khu vực MN&DT ở Việt Nam

 

 

(Xin bổ sung ảnh sau)
 

 

 
Đỗ Anh Tuấn
Phó Giám đốc
BQL Dự án
 
Lê Mạnh Dương
Phó Giám đốc
BQL Dự án
 
Nguyễn Văn Viên
Phó Giám đốc
BQL Dự án
 
Trương Anh Tuấn
Phó Giám đốc
BQL Dự án
 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 11/4/2018, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)